ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΑΛ

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)
Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν πετύχει σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού. (Δηλαδή τουλάχιστον 1000 μόρια σε μία σχολή όπου το άριστα είναι το 2000, 1200 μόρια σε μία σχολή όπου με ειδικό μάθημα το άριστα διαμορφώνεται στα 2400 μόρια ) Κάθε μάθημα βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές σε κλίμακα 0 – 100. Γραπτός Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (0–100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Δηλαδή ο συνολικός βαθμός κάθε μαθήματος κυμαίνεται στην κλίμακα (0-200) με το 200 να αντιστοιχεί στο άριστα και από τους δύο βαθμολογητές. Για τον υπολογισμό των μορίων ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα:
Μάθημα Συντελεστής
Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Α’ μάθημα ειδικότητας
Β’ μάθημα ειδικότητας
Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
1,5
1,5
3,5
3,5
2
2
Στα ειδικά μαθήματα, Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο. πρώτα εξάγεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων, και ύστερα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή δύο (2)
Κάθε βαθμός μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Εάν αθροιστούν όλα τα γινόμενα προκύπτει το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή στις σχολές. Συνεπώς πολλαπλασιάζουμε το βαθμό του κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή, και στο τέλος υπολογίζουμε το άθροισμα όλων των αποτελεσμάτων. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός που μπορεί να προκύψει είναι τα 2000 μόρια που αντιστοιχούν στο άριστα. Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας (συνήθως αντιστοιχεί στη βάση του 10) για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Ο βαθμός στο ειδικό μάθημα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2 και προστίθεται στο σύνολο των μορίων που έχει συγκεντρωθεί στα υπόλοιπα μαθήματα. Να τονίσουμε πως ο βαθμός στο ειδικό μάθημα, υπολογίζεται μόνο για τις σχολές που προαπαιτούν την εξέταση του ειδικού μαθήματος. Για τις υπόλοιπες σχολές, ο βαθμός του ειδικού μαθήματος δεν υπολογίζεται καθόλου. Δηλαδή ο υποψήφιος συγκεντρώνει δύο διαφορετικά σύνολα μορίων-βαθμών. Ο ένας βαθμός που προκύπτει από τα τέσσερα μαθήματα και υπολογίζεται για είσοδο σε όλες τις κοινές σχολές που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, και ένας βαθμός αυξημένος με την προσθήκη του βαθμού του ειδικού μαθήματος, για τις σχολές που το έχουν ως απαιτούμενο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ ομάδας Α, πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150,στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο μάθημα ειδικότητας 170. Έστω ότι έχει αποφασίσει να συμμετάσχει και σε εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και έχει συγκεντρώσει στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 , στο Γραμμικό Σχέδιο 135 και στα Αγγλικά 150 Τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:
Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα Α’ μάθημα ειδικότητας Β’ μάθημα ειδικότητας Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο 150 120 130 170 150 130 1,5 1,5 3,5 3,5 2 2 225 180 455 595 300 260 Για το ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, πρώτα εξάγεται ο μέσος όρος (125+135):2=130
Α) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:
Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα Α’ μάθημα ειδικότητας Β’ μάθημα ειδικότητας 150 120 130 170 1,5 1,5 3,5 3,5 225 180 455 595
Σύνολο Μορίων 1455
Συνεπώς ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 1455 μόρια με το δυνητικό άριστα να είναι στα 2000 μόρια Β )Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:
Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα Α’ μάθημα ειδικότητας Β’ μάθημα ειδικότητας Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας 150 120 130 170 150 1,5 1,5 3,5 3,5 2 225 180 455 595 300
Σύνολο Μορίων 1755
Συνεπώς ο συνολικός αριθμός μορίων ανέρχεται σε 1755 (με δυνητικό άριστα 2400 μόρια) Γ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:
Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα Α’ μάθημα ειδικότητας Β’ μάθημα ειδικότητας Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο 150 120 130 170 130 1,5 1,5 3,5 3,5 2 225 180 455 595 260
Σύνολο Μορίων 1715
Ο συνολικός αριθμός μορίων ανέρχεται σε 1715 με δυνητικό άριστα τα 2400 μόρια

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Α

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας, υπάρχει ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας 1,5 Συνεπώς σε ένα υποθετικό παράδειγμα βαθμολογίας προκύπτει:
Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα 150 120 1,5 1,5 225 180
Σύνολο Μορίων 405
Συνεπώς ο υποψήφιος των εσπερινών ΕΠΑΛ ομάδα Α, συγκεντρώνει 405 μόρια με δυνητικό άριστα τα 600 μόρια Εάν χρειαστεί εξέταση και σε ειδικό μάθημα τότε στη βαθμολογία προστίθονται και τα μόρια από τα ειδικά μαθήματα, όπως και στα ημερήσια ΕΠΑΛ, και οτο δυνητικό άριστα διαμορφώνεται στα 1000 μόρια
 
Share: