Τεχνικά Θέματα

 1. Οδηγός για εξοικονόση ενέργειας στις κατοικίες
 2. Επαγγεαλματικός οδηγός για νέους μηχανικούς
 3. ΥΔΕ και συνοδευτικά έντυπα Νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
 4. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 5. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 6. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
 7. Έλεγχοι που διενεργεί η ΔΕΗ επί της ΥΔΕ & επί των συνοδών αυτής Εγγράφων ekthesi_paradosis protokollo_kehe protokolloHD_384
 8. Νέο έντυπο ΥΔΕ 2011
 9. protipo_elot_hd_384
 10. Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)
 11. Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης
 12. Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β`/5.3.2004) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις
 13. Υ.Α. 6242/185/1973 (ΦΕΚ 1525/Β`/31.12.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955
 14. Υ.Α. 83752/4165/1971 (ΦΕΚ 687/Β`/24.8.1971) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955
 15. Υ.Α. 18304/672/1966 (ΦΕΚ 293/Β`/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955
 16. Υ.Α. 80225/1955 (ΦΕΚ 59/Β`/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 
  Ηλεκτρολογικά (σκάψιμο τούβλων).
    Θεμελιακή γείωση